Wednesday, November 09, 2005

بازتاب رفع توقیف شد
قاضی پرونده توقیف سایت بازتاب دستور داد بازپرس شعبه اول کارکنان دولت در جهت رفع توقیف و انسداد سایت بازتاب اقدام کند.
درخواست وزارت ارشاد برای رفع توقیف سایت بازتاب
تاکید هاشمی شاهرودی بر پیگیری دلایل توقیف سایت "بازتاب"